11.4.10

Οι ερωτοαποκρίσεις του Θαλή

Εκτός από τα γνωμικά του Θαλή που περιέχονται στο ΓΝΩΜΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ παραθέτω εδώ συγκεντρωμένες τις διάσημες ερωταποκρίσεις του.
  • Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν γνῶναι.
  • Τί εὔκολον; Τό ἄλλῳ ὑποτίθεσθαι.
  • Τί κοινότατον; Ἐλπίς. Και γάρ οἵς ἄλλο μηδέν, αὔτη παρέστη.
  • Τί τάχιστον; Νούς. Διά παντός γάρ τρέχει.
  • Τι δύσκολον θεάσαι; Γέροντα τύραννον.
  • Τί πρεσβύτερον; Θεός. Ἀγέννητον γάρ ἐστιν.
  • Τί ἰσχυρότατον; Ἀνάγκη. Μόνον γὰρ ἀνίκητον.
  • Τί σοφώτερον; Χρόνος. Τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οὖτος ἤδη, τὰ δ᾿ εὑρήσει.
  • Τί βλαβερώτατον; Κακία. Καὶ γὰρ τὰ χρηστὰ βλάπτει παραγενομένη.
  • Τί κάλλιστον; Κόσμος. Πᾶν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτου μέρος ἐστί.