7.12.15

Ελληνικόν Χρονολόγιον

Για την Αρχαιολογική Επιστήμη, η Ελληνική ιστορία χωρίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα (πηγή Υπουργείο Πολιτισμού).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ -10000 π.Χ.
ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 10000-περ. 6500 π.Χ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 6500-περ. 3000 π.Χ.
Αρχαιότερη Νεολιθική 6500-5600 π.Χ.
Μέση Νεολιθική 5600-5300 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική 5300-4500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή 4500-3200/3000 π.Χ.
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 3200/3000-2000 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική Ι .3200/3000-2600 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙ 2600-2300 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙΙ 2300-2100/2000 π.Χ.
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 2100/2000-1600 π.Χ.
Μεσοελλαδική/ Μεσομινωική Ι 2100/2000-1800 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙ 1800-1700 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙΙ 1700-1600 π.Χ.
ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 1600-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική Ι 1600-1500/1450 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙ 1500/1450-1400 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙ 1400-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙA 1400-1300 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΒ 1300-1200 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΓ 1200-1100 π.Χ.
Υπομυκηναϊκή / Υπομινωική περίοδος 1100-1050/1025 π.Χ.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ («Σκοτεινοί Αιώνες») .1050/1025-700 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική περίοδος 1050/1025-900 π.Χ.
Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος 900-850 π.Χ.
Μέση Γεωμετρική περίοδος 850-760 π.Χ.
Ύστερη Γεωμετρική περίοδος 760-700 π.Χ.
ΠΡΩΙΜΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ 700-610 π.Χ.
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 610-490/80 π.Χ.
Πρώιμη περίοδος 610-575 π.Χ.
Μέση περίοδος 575-530 π.Χ.
Ύστερη περίοδος 530-490/80 π.Χ.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 490/80-323 π.Χ.
Πρώιμη Κλασική περίοδος 490/80-450 π.Χ.
Μέση / Ώριμη Κλασική περίοδος 450-400/380 π.Χ.
Ύστερη Κλασική περίοδος 400/380-323 π.Χ.
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323-31 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος 323-275 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική περίοδος 275-150 π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική περίοδος 150-31 π.Χ.
ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 31 π.Χ.-324 μ.Χ.
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 4ος-7ος αι. μ.Χ.
ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 324-842
ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 842-1204
ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1204-1453
ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ (Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία) 1204-16ος αι.
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1453-1821